Hofrådens Hus 2023

Nyhedsbrev december 2023

2023 nærmer sig hastigt et nyt år, og vi ser tilbage på et meget aktivt år, hvor vi bl.a. fik styr på alt det udvendige.

Hovedbygningen:

Renovering af vinduer og døre, er nu fuldstændig gennemført. Senest kom det ovale vindue på plads i frontspicen.

Det har været et stort projekt, både økonomisk, men ikke mindst også for vores frivillige (mandagsholdet). Med dette, kan vi konkludere at fase 2 i vores renoveringsplan er afsluttet.

Vi har ønsket, at huset skal kunne bruges indtil den store indvendige renovering starter.

Vi har fået tilladelse til at lave en midlertidig renovering af stuen mod øst, og etablere et toilet. Disse rum er nu etableret, således at vi kan bruge dem. Disse projekter er finansieret af det anlægstilskud vi fik fra Sønderborg Kommune for et par år siden.

Mandag d 4.12 holdt vi julefrokost for de 16 frivillige i disse omgivelser.

For at gøre det helt færdigt, mangler vi at lave forsatsvinduer i stueetagen mod Storegade. Det projekt er i fuld gang, og forventes færdigt i februar 2024. Da det er vores eget arbejde, kan vi lave de 10 forsatsvinduer for ¼ af prisen fra et eksternt firma. Vores budget er 40.000kr,- og til dette arbejde fik vi endnu engang økonomisk støtte fra Linak A/S og Fabrikant Mads Clausen fonden på 20.000kr fra hver. 1000 tak for det.

Haven:

Vi har nu fået lagt brosten til bagdøren

Nu kan vi gå på sten fra Storegade til bagdøren.

Mellem indgang til bagdøren og husmuren, skal vi have plantet/sået til, så det ser imødekommende ud for gæster. Det vil ske i 2024. Dette projekt er også finansieret af det anlægstilskud vi fik fra Sønderborg Kommune.

Hofrådens hus bagside

Baghuset

Vi har endnu ikke de nødvendige tilladelser på plads.

Baghuset forfalder løbende, og der skal gøres noget. Vi kan desværre ikke gøre noget, før vi har de nødvendige tilladelser, men ellers er det planen, at huset skal rives ned til ca 1m væg på vores side, og bibeholde væggen mod nabogrunden.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus

Der sker store ændringer i bestyrelsen fra 2024

Marion Knudsen er blevet vores nye kasserer fra september, og ikke nok med det, så deltager hun også om mandagen på vores hverdagshold.

Efter 4-5 år i bestyrelsen for HH, har Jens Lorentzen og Jan Matzen besluttet at stoppe i bestyrelsen. En milepæl med den udvendige renovering er nået, og det er tid til at få nye kræfter i bestyrelsen, som kan stå for den næste fase i projektet.

Jørn Andersen, som har fulgt bestyrelsesarbejdet de seneste 9 mdr, bliver nyt bestyrelsesmedlem fra 1. januar.  Jørn er endvidere aktiv på hverdagsholdet

Hertugbyens Bevaringsforening arbejde videre på at finde det 3.medlem af bestyrelsen.

Museum Sønderjylland har meddelt, at de ikke længere ønsker at være repræsenteret i bestyrelsen fra 2024, og det betyder at Carsten Porskrog Rasmussen også stopper. Carsten har været med fra starten i 2016, og ydet en uvurderlig indsats med stort engagement viden og erfaring. 1000 tak for det.

GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR

Bestyrelsen for Hofrådens Hus

Ny kasserer i Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har fået ny kasserer. Det er Marion Knudsen, som nu har accepteret at indtræde i bestyrelsen og påtage sig rollen som kasserer.

Bevaringsforeningen udpeger ifølge vedtægterne for Hofrådens Hus tre bestyrelsesmedlemmer. Efter at et tidligere bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen, har vi søgt efter en erstatning og vi er rigtig glade for, at Marion nu vil træde til. Bestyrelsen for Hofrådens Hus har konstitueret sig sådan, at Marion overtager kassererjobbet og den tidligere kasserer, Jens Lorentzen, bliver næstformand. Hele bestyrelsen kan ses her: https://www.hertugbyen.dk/bestyrelsen-i-hofraadens-hus/

Marion er kendt af mange i Augustenborg. Hun har boet i byen i rigtig mange år og bor her stadig. Marion er nu pensioneret, men hun har haft en lang karriere som rådgiver i et pengeinstitut – 42 år blev det til! Så det er med stor sindsro, at vi overlader styringen af Hofrådens Hus’ økonomi til Marion, det er på ingen måde noget nyt for hende.

Marion er meget aktiv som frivillig i en række sammenhænge. Hun er kasserer i tennisklubben, hjælper i kvindekrisecentret, deltager i arbejdet i Kultursalen og er aktiv bag kulisserne i revyen. Marion har to voksne børn.

Vi er rigtig glade for at kunne udpege Marion Knudsen til husets bestyrelse og vi er taknemmelige for, at Marion nu går ind og bidrager til udvikling af Hofrådens Hus. Vi byder velkommen til Marion og ser frem til et godt samarbejde.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus

Bestyrelsen for Hertugbyens Bevaringsforening

Hofrådens Hus 2023

NYHEDSBREV  september 2023

Hovedbygningen:

Hverdagsholdet er godt i gang med de midlertidige indretninger i bygningens østlige del:  Der er opsat 4 meter skillevæg, samt ca. 40 kvm Trolltekt-loft med isolering, – således at et område nu kan opvarmes med varmepumpen. 

Vi arbejder ligeledes på at producere forsatsvinduer til hele stue-etagen mod Storegade.

Området tænkes anvendt til ophold og mindre arrangementer, og vi har udsigt til at overtage et sæt nyere køkken-elementer. Der er færdigetableret el-installationer samt belysning i dette område.

Under trappen er der ved at blive opbygget et rum til toilet og håndvask – ligesom ved køkkenet  her bestemt af mulighederne for at få afløb, – og vi er i gang med at trække pexrør til vandinstallation.

Efter et efterhånden 1 år langt sagsforløb har vi omsider fået opsat den nye bagdør. Den indvendige maling mangler dog stadig.

Hoveddøren mangler en lås og håndtag, og vi har nu fået tilladelse til at montere skudrigel. Døren vil kun kunne åbnes indefra.

Også det ovale vindue i frontspicen er blevet afklaret mht. udformningen – og således nærmer vi os den endelige afslutning af restaureringsprojektet for vinduer og yderdøre.. 

Haven:

Vi har taget murstens-flisebelægningen op, og brugt stenene herfra til et område, hvor de 2 bedste borde-bænkesæt nu er opsat.  Der har været lidt udfordringer med at få robotplæneklipperen til at fungere efter omlægningen.

Terræn’et foran nordfacaden er blevet planeret, således at sokkelhøjden nu er nogenlunde ens i hele bygningens længde.

I det tidligere sti-område hen mod bagdøren er der gravet dybere ud + lagt sand, og vi er gået i gang med at udlægge en brostens-belægning – som kommer til at danne overgang til indkørslen.

Baghuset

Vi har fortsat nogle udfordringer vedr. baghuset: 

Som tidligere nævnt er murværket i så ringe stand, at det ikke kan reddes.

Vores plan er nu, at bagmuren ind mod naboen skal blive stående i minimum 2 meters højde, og at de resterende ydermure skal stå tilbage i 1 meters højde, – og vi har ansøgt Sønderborg Kommune  vedr. nedrivningstilladelse for bygningen.

Forløbet for en nedrivning er dog meget komplekst – første fase bliver at tagkonstruktionen bliver løftet af med en kran med grab. 

Bestyrelsen for Hofrådens Hus / Jens Lorentzen

September 2023

Årsrapport Hofrådens Hus

Årsrapport 2022 for Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har udgivet årsrapporten for 2022. Den ligger tilgængelig på hjemmesiden for Hofrådens Hus, under menupunktet “Om institutionen”. Som selvejende institution skal Hofrådens Hus hvert år udarbejde en årsrapport. Årsrapporten gør rede for årets forløb og resultat, samt indeholder regnskabet for Hofrådens Hus S/I.

Årsrapporten kan læses her: https://usercontent.one/wp/www.hertugbyen.dk/wp-content/uploads/2023/08/Aarsrapport_2022_underskrevet-1.pdf-1.pdf?media=1706723581

Hofrådens Hus 2023

NYHEDSBREV  Juni 2023

Efter en vinterpause har Hverdagsholdet været i gang siden marts. – og med det udvendige restaureringsarbejde på plads ville vi gerne videre, således at vi også kan bruge huset.

Som tidligere nævnt kan der gå nogen tid med at skaffe midlerne til den kostbare indvendige restaurering, – og vi har fået tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til at foretage nogle midlertidige indretninger, som ikke påvirker den fredede bygning.

Siden marts har vi været i gang med arbejder i den østlige del, hvor der bliver indrettet et stort lokale, som kan bruges til arrangementer m.v.  

Der opsættes sænket Trolltekt-loft,  monteret en skillevæg samt dør, – og fremstillet forsatsvinduer, – herefter vi det være muligt at opvarme lokalet med den varmepumpe vi allerede har.

Yderligere kommer der et hjørne med køkkenfaciliteter, og under trappen bliver der bygget et toilet. Vandinstallation bliver foretaget således, at der kan aftappes i frostperioder. Også de nuværende midlertidige el-installationer er ved at blive udbygget.  De samlede udgifter forventes at blive under 30.000 Kr.

I haven vil vi ændre den nuværende sti med murstensbelægning til brosten, – og et område i plænen på ca 15 kvm vil blive belagt med mursten,  – det er hensigten, at her skal de 2 borde/bænke-sæt med ryglæn placeres.

Ud for den østlige facade vil terrænet blive afgravet, således at sokkelhøjden fremstår ensartet i hele bygningens længde.

Færdiggørelsen af bagdøren og det ovale vindue i frontspicen har igen drillet, nu er vi dog så vidt, at disse forventes afsluttet til sommer.

Vi har fortsat nogle udfordringer vedr baghuset:  Som tidligere nævnt er murværket i så ringe stand, at det ikke kan reddes, – men et efterfølgende forløb med en nedrivning tegner til at blive ret så komplekst.

Sammen med bestyrelsen for Bevaringsforeningen har vi holdt et strategimøde for at lægge en linie  for husets fremtid. 

Det vigtigste er sikringen af, at bygningen fortsat kan bevares, – og vi vil allerhelst, at huset kan positioneres i fortællingen om Hertugbyen.   For at dette skal kunne ske, skal der dog – ud over finansieringen af færdig-restaureringen – også etableres en model, hvor driften af ejendommen kan hvile i sig selv.   Her venter der endnu en del udviklingsarbejde.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus / Jens Lorentzen

Juni 2023

Hofrådens Hus

Åbent Hus og workshop i Hofrådens Hus

Hertugbyens Bevaringsforening og Hofrådens Hus inviterer til en spændende workshop om vedligeholdelse af bevaringsværdige og fredede bygninger.

Workshoppen finder sted lørdag den 10. juni fra kl. 13 til 16 i Hofrådens Hus, Storegade 11, Augustenborg.

Vi har samlet en række fagspecialister, som vil stå til rådighed med personlig rådgivning, så du kan få en dialog om lige netop din ejendom og få besvaret dine spørgsmål om vedligeholdelse og renovering.

 • Facader og sokler, samt andet murværk generelt
 • Vinduer, døre og andet tømrer- og snedkerarbejde
 • Vinduesglas og kitning og andet glarmesterarbejde
 • Malerarbejde, herunder linoliemaling og gamle farver.

På workshoppen vil Bevaringsforeningen hjælpe til med information om den bevarende lokalplan, hvad må man og hvad må man ikke, når man renoverer bevaringsværdige huse omfattet af lokalplanen.

Bevaringsforeningen vil også fortælle om den nye Masterplan for Hertugbyen og hvordan den kan påvirke bygningsejerne i den gamle bydel.

Åbent Hus i Hofrådens Hus – samme tid som workshoppen

Hofrådens Hus har netop afsluttet den udvendige restaurering. Det markerer vi med at invitere alle til at se og fejre det færdige resultat. Huset er dermed blevet et fremragende eksempel for os alle.

Hofrådens Hus er nu begyndt på at gøre det indvendige brugbart og dette arrangement er det første i en forhåbentlig lang række af aktiviteter i huset.

Åbent Hus arrangementet omfatter flere aktiviteter:

 • Mulighed for at købe pølser, øl, vand og vin, kage og kaffe
 • Se en udstilling om husets renovering herunder videofilm, som ikke tidligere har været offentliggjort
 • Komme med forslag til aktiviteter i husets rå og ufærdige rammer
 • Tilmelde sig til vores nye aktivitetsgruppe, som skal forestå alle aktiviteter i huset
 • Og hygge sig sammen med venner og bekendte – tag din nabo med!

Hvorfor en workshop om vedligeholdelse?

Bevaringsforeningen håber med dette initiativ at sætte gang i en bevægelse, hvor vi løfter i flok for at få byen til at tage sig bedre ud og blive mere attraktiv, både for beboere og turister. Hvis vi alle sammen gør en lille indsats, kan det tilsammen gøre en stor forskel for byen. Vi håber rigtig mange vil synes om initiativet og være med til at løfte den fælles opgave.

Venlig hilsen og vel mødt lørdag den 10. juni 2023!

Hertugbyens Bevaringsforening og Hofrådens Hus

www.hertugbyen.dk

mail@hertugbyen.dk

Nyhedsbrev december 2022

NYHEDSBREV december 2022

Hverdagsholdet er nu gået på juleferie efter et meget intensivt år, hvor vi igen har arbejdet mere end 1000 timer på renovering af Hofrådens Hus, og hvor vi med stolthed kan kigge tilbage på det vi har nået.

Facaden mod haven er blevet renoveret, og står rigtig skarpt. De 2 skorstene er blevet kalket igen, og jeg glæder mig hver gang over synet, når jeg kommer kørende på Storegade.

Vinduer og hoveddør er blevet renoveret, og vi er næsten færdige. På grund af leveringsproblemer, måtte vi udsætte færdiggørelsen af havedøren og det ovale vindue i frontispice. Vi regner med at det bliver færdiggjort i april 2023.

Den gennemførte renovering af vinduer og dør kostede ca 842.000kr, hvilket er ca 10.000kr under budget, og dertil ca 1000 arbejdstimer af vore frivillige. Endnu engang mange tak til Sønderborg Kommune, Slots-og Kulturstyrelsen, LAG, Linak A/S og Fabrikant Mads Clausen fonden for den økonomiske støtte.

Vi kan godt tillade os over at være rigtig stolte over det samlede resultat.

Hofrådens Hus er blevet et rigtig flot hus på Storegade, og set fra havesiden er det virkelig blevet forvandlet.

Desværre kunne vi ikke redde sidebygningen, og til sidst blev risikoen for sammenstyrtning så stor at vi måtte ”kappe” en wire, og lade den falde sammen på et tidspunkt hvor vi var på stedet. Bygningen er ikke bevaringsværdig, men vi synes alligevel, at det er rigtig ærgerligt, og vi vil gerne holde fast i, at den på et tidspunkt skal genopbygges.

Lige nu snakker vi om, hvad vi skal gøre med resterne af bygningen. Fjerne det hele,- eller forsøge at redde mursten og teglsten; men det skal kunne ske uden risiko for ulykker.

Lige nu er vi ved at planlægge de næste projekter for Hverdagsholdet. Vi vil f.eks gerne forbedre adgangsforholdene til bagdøren, og etablere faste steder for vores borde-bænkesæt.

Indenfor har vi planer om at etablere et midlertidigt mødelokale, køkken og toilet.

I bestyrelsen har vi et fantastisk godt samarbejde, men må desværre tage afsked med Niels Steenfeldt og Jakob Bøving Larsen. Niels rejser fra byen, og Jakob har svært ved at finde tiden til arbejdet samtidig med et fuldtidsarbejde. 1000 tak til begge for deres indsats.

Peter Thomsen er suppleant for Niels, og indgår i bestyrelsen. Vi er i fuld gang med at finde en erstatning for Jakob, og håber det lykkes i begyndelsen af det nye år.

I bestyrelsen har vi blandt andet arbejdet på at revidere vedtægterne for Hofrådens Hus S/I, og forventer de bliver godkendt i begyndelse af 2023. Fokus 2023 i bestyrelsen bliver fase 3 renoveringen, der omfatter den indvendige renovering. En kæmpe udfordring, hvor der blandt andet skal findes minimum 6 Million kr.

Til slut vil vi gerne takke alle for interessen og støtten til renovering af huset, og ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus v/Jan Matzen

Den udvendige restaurering af Hofrådens Hus er nu næsten færdig!

Facaderne er renoveret, vinduerne og hoveddøren er restaureret og det hele er malet i de rigtige Augustenborg farver. Udendørs projektet af Hofrådens Hus Augustenborg er dermed næsten fuldendt. Bagdøren bliver klar i det nye år. Fantastisk flot resultat og et forbillede for hele Augustenborg! Se alle billederne i indlægget.

Her stråler “mandagsholdet” stolt af resultatet. Godt gået!

Flot ny hoveddør!

Hoveddøren til Hofrådens Hus er blevet blevet sat i stand. Smukt og dygtigt arbejde af Fa. Karl D Petersen. Alt det der kunne bevares er blevet bevaret og de ødelagte dele er blevet udskiftet efter gamle snedkertraditioner. Ikke noget med brug og smid væk her!

Så gik den ikke længere – baghuset er faldet sammen!

Mandagsholdet holder omvendt rejsegilde…..baghusets nedtur. Baghuset er længe blevet mere og mere skævt og nu kunne det ikke holde sammen mere. Heldigvis faldt huset sammen stille og roligt uden fare for mennesker. Nu overvejer Bestyrelsen baghusets videre skæbne.

Augustenborgs stemmer

Augustenborgs stemmer høres ikke længere, men 2560 publikummer glemmer sent denne fantastiske vandreforestilling opført af Grummes teater. 64 forestillinger blev det til i alt, alle afviklet uden en eneste dråbe vand i perioden fra torsdag den 25. august til søndag den 11. september.

På alle spilledage guidede medlemmer fra bevaringsforeningen. I gjorde det godt – en flot præstation. Det samme kan siges om de medlemmer der passede boden – tak til alle.  

Men hvordan kommer bevaringsforeningen og Grummes teater i kontakt med hverandre, og hvorfor får bevaringsforeningen en bod i Grummes teaters telt?

Det skyldes ganske enkelt, at bevaringsforeningen blev kontaktet vedrørende vores brochure ”Parkens sjældne træer”. Denne brochure indeholder et kort over parken, som Grummes Teater gerne ville bruge. Det fik de naturligvis lov til. Og med hjælp fra Lars Tholander blev kortet en vigtig del af programmet, idet dette viser hen til de 6 fortællinger.

Ved et efterfølgende møde med Christian Grumme, skuespiller og ophavsmand til konceptet, planlægger Maria Nørby og manuskriptforfatter Simone Isabel Nørgård, fortæller Thomas Hjorth og Jytte Urban om slottets spændende og dramatiske historie. De fortæller om de spændende personligheder, der har beboet og besøgt slottet, om slottet som lazaret, om slottet som psykiatrisk hospital og om slottets funktion frem til i dag.

Tænk at et møde og en gåtur i slotsparken en marts-dag, kan blive til 6 fantastiske fortællinger.

Som tak for brug af kort, for historisk input og medlemmers medvirken, tilbød Grummes teater os en bod i deres velkomsttelt. 

I boden blev der solgt nye plakater med byens mange smukke døre og der blev taget imod forudbestillinger på bogen ”Kom inden for”. Der er indtil nu solgt godt og vel 1000 bøger til en pris af 150 kr. Overskuddet af bogsalget er gået til Hofrådens Hus, så der er tale om et ganske pænt beløb der gennem årene er overført til Hofrådens Hus.  

Med de mange forskellige materialer der var udstillet i boden, blev det derfor muligt at gøre opmærksom på foreningens virke og det bevaringsarbejde der er igangsat, for de 2560 besøgende. En rigtig god måde at være synlig på som forening.

Tak til Grummes teater for denne PR mulighed og tak til de mange frivillige, der repræsenterede bevaringsforeningen på bedste vis.

Borgerworkshop og Byudviklingsmesse i Augustenborg

Borgerworkshop og Byudviklingsmesse

Borgerworkshop og Byudviklingsmesse i Augustenborg

Hertugbyens Bevaringsforening arrangerer i samarbejde med flere andre foreninger en Borgerworkshop og Byudviklingsmesse i forbindelse med kommunens Masterplan for Hertugbyen.

Søndag den 12. juni kl. 13 – 17 i Augustenborg Hallen

Det handler om Augustenborgs fremtid.

Augustenborgs fremtid afhænger af, at det lykkes at renovere og genopbygge Augustenborgs gamle bydel og havn, et projekt som kommunen er i gang med at beskrive i en Masterplan for Hertugbyen.

Det handler også om, at vi ønsker Augustenborg bliver det næste fyrtårnsprojekt i Sønderborg kommune og dermed for alvor kommer til at rykke på udvikling og vækst.

Derfor vil Hertugbyens Bevaringsforening sætte mere fokus på projektet og Masterplanen.

Målet er at skabe stor lokal opbakning og engagement omkring Masterplanen for renovering og genopbygning af Hertugbyen. Det handler om, hvordan Augustenborg skal se ud i fremtiden. Vi håber rigtig mange vil deltage og være med til at diskutere løsninger og bidrage med deres ønsker og forslag. Borgerworkshoppen skal også bruges til at samle borgernes anbefalinger til Masterplanen, så byråd og forvaltning i Sønderborg kommune får et bredere grundlag for at lave en endnu bedre og endnu mere relevant Masterplan.

Ide og format.

Arrangementet gennemføres som en messe med en række messestande, hver med sit tema i relation til Masterplanen. Eksterne bidragydere leverer i løbet af eftermiddagen en række inspirationsindlæg, som sætter Hertugbyen i perspektiv. Publikums anbefalinger om Masterplanen vil efterfølgende blive sendt til byråd og forvaltning.

Der arrangeres også forskellig underholdning, så messen kan blive en attraktiv og hyggelig ramme om familiens søndag eftermiddag.

Program

Messestande og temaer.

Programmet omfatter følgende temaer og messestande:

 1. Storegade, Slotsalle samt byens pladser, visioner for udseende og indretning fra Rønnow arkitekterne.
 2. Trafik og parkering, hvad gør vi med trafikken i den gamle bydel?
 3. Rønnow arkitekterne, hvad anbefaler eksperterne og hvorfor? Mød arkitekterne fra Rønnow, som har udarbejdet en omfattende analyse med anbefalinger og visioner for Hertugbyen.
 4. Parken, skoven og alleerne, hvordan skal naturen udvikles og beskyttes?
 5. Turisme og erhverv, hvordan kan vi få vækst i erhvervslivet? (Augustenborg Erhvervsforening)
 6. Havnegruppens planer og ideer, (Havnegruppen under Hertugbyens Udviklingsforum)
 7. Hofrådens Hus, det lokale fyrtårnsprojekt. Om renoveringen af Hofrådens Hus og det frivillige arbejde med huset.

Inspirations indlæg

Igennem eftermiddagen vil der være korte indlæg fra scenen, som sætter Hertugbyens renovering og udvikling i et større perspektiv og inspirerer gæsterne på byudviklingsmessen.

Efterfølgende kan man tage en snak med foredragsholderne ved messens Meeting Point.

 • 13:30 – Historien – hvad gør Hertugbyen til noget særligt i nationalt og internationalt perspektiv? Enhedsleder historie Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
 • 14:15 – Rønnow arkitekterne, analyse, anbefalinger og visioner for Hertugbyen. Arkitekt og partner Inge-Lise Kragh og arkitekt Erica Heyckendorff, arkitektfirmaet Rønnow.
 • 15:00 – Christiansfeld, hvordan lykkedes det at gennemføre renoveringen af Christiansfeld over en 15-årig periode og komme på Unesco’s verdensarvsliste? Kulturarvschef & Unesco Site Manager Steen Rosenvinge Lundbye, Kolding Museum
 • 15:45 – Bevaringsfonden for fæstningsbyen Fredericia, arkitekt og byplanlægger Louise Thaysen Raun.

Side events.

For at gøre dagen hyggelig, levende, stemningsfuld og interessant for både store og små, er der en række side events på de tilstødende arealer.

 • Servering af diverse forplejning, øl, vand, kaffe og kage, ringriderpølser.
 • Musik ved den engelske komponist Paul Eastham (www.pauleastham.com ).
 • Kunstpunkt udstiller malerier og andre kunstværker i foyer og på gangarealer.
 • Brandværnet udstiller brandbiler for børn og barnlige sjæle
 • Hoppeborg til børnene.

Der er fri adgang til messen for alle interesserede.

Samarbejdspartnere.

Hertugbyens Bevaringsforeninger arrangerer messen i samarbejde med Kunstpunkt, Augustenborg Erhvervsforening, Havnegruppen fra Hertugbyens Udviklingsforum, Augustenborg Brandværn.