Bevarende lokalplan 47-1

I 2006 vedtog det daværende Augustenborg Byråd med borgmester Aase Nyegaard i spidsen en bevarende lokalplan for Augustenborgs gamle bydel, kaldet “Hertugbyen”. Lokalplanen er stadig i dag det vigtigste grundlag for bevaring af den gamle bydel i Augustenborg.

Lokalplanens formål

I lokalplanen beskrives formålet ganske kort:

§ 1 Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at etablere plangrundlag for bevaring af Hertugbyens bygninger, gader og pladser, samt udpege muligheder for byggeri af tidssvarende boliger og dermed en fortætning i byområdet. Lokalplanen skal sikre at fremtidige restaureringer og bebyggelse sker i harmoni med byens byggetradition og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Forarbejdet gennemført i tæt dialog

Forud for udarbejdelsen af lokalplanen var der både i byrådet og i befolkningen opstået et stærkt ønske om at sikre de store bevaringsværdier i Augustenborg. Derfor blev hele forarbejdet til lokalplanen gennemført i tæt dialog med borgerne.

Processen blev derfor indledt med en byvandring. Ca. 140 mennesker deltog i byvandringen og det efterfølgende borgermøde. Der blev nedsat tre fokusgrupper med følgende temaer:

  1. Historien
  2. Byens rum
  3. Byens bygninger


Fokusgrupperne afleverede den 5. marts 2003 deres rapporter til byrådet. Byrådet har holdt efterfølgende et arbejdsmøde om rapporterne og blev enige om, at Fokusgruppernes ideer og forslag lægges til grund for et forslag til lokalplan for Hertugbyen.


De bærende ideer i rapporterne er:
Historien
Fredede og bevaringsværdige bygninger må ikke ændres så deres generelle udseende skifter karakter eller strider mod det øvrige gadebillede.
Indvendigt i husene skal folk selv have lov til at bestemme.

Byrum
Fokusgruppen mener, at der skal lægges stor vægt på at byrummene, gader, stier, torve og pladser understøtter den historiske atmosfære.

Bygningerne
Gruppen har udarbejdet anbefalinger for hvert enkelt hus i hele området. Der lægges vægt på at der er samklang mellem husets byggestil/epoke og at de ændringer der sker, er i overensstemmelse hermed.

Fokusgruppernes synspunkter og henstillinger har dannet baggrund for lokalplanen og vejledningen.

Den samlede lokalplan blev vedtaget af Augustenborg Byråd den 15. 11. 2006 og kan læses her.

Vejledningen er skrevet af arkitekt Inger Ansbjerg og kan læses her.