Augustenborg april 2019

Hofrådens hus – en perle i et enestående miljø

Den centrale del af Augustenborg udgør et kulturmiljø, der er uden sidestykke i Danmark. Det er en slotsby
fra senbarokken, hvor slot, økonomibygninger og et lille tilknyttet bymiljø udgør et enestående hele, der er
blevet til inden for få årtier sidst i 1700-tallet. Midt i dette ligger Hofrådens Hus, som er et fornemt, fredet,
men forfaldent hus. En selvejende institution er gået i gang med at redde dette hus og give det en ny plads i
et Augustenborg, som bliver løftet generelt.

Augustenborg bys kerne har både en historie og en fremtræden, som er uden sidestykke i Danmark. Til
1651 lå der på stedet en ganske almindelig landsby, som så over de næste ti-tyve år blev nedlagt for at give
plads for en herregård. Det er sket mange andre steder i Danmark. I begyndelsen af 1700-tallet begyndte
der imidlertid at gro en lille by op på stedet, og i 1733 flyttede hertugen samtidig landbruget nogle
hundrede meter mod nord. Begge dele markerede visuelt og symbolsk, at stedet skilte sig ud fra
almindelige herregårde og tydeligere blev fyrsteresidens. I 1764 kunne hertugfamilien udvide sine godser
meget betydeligt, så man blev herrer over det halve af Als. Det blev begyndelsen til stedets storhedstid,
som strakte sig fra 1764 til 1848. I årene 1764-76 skabtes det nuværende slot og de fleste af de tilknyttede
bygninger, og samtidig indledtes et større privat byggeri.

Det har efterladt et kulturmiljø, som er ganske enestående i Danmark. Augustenborg kan betegnes som en
miniudgave af barokkens slotsby, groet op omkring et fyrsteligt slot og visuelt tydeligt underordnet og
tilpasset dette slot. Selve slottet med staldgård og andre tilknyttede bygninger er Danmarks mest
storslåede senbarokke slotsanlæg, men det er en stor rigdom, at vi i tilknytning til det har ikke bare parken
og palæet i den, men også det lille bysamfund, som både historisk og stilmæssigt er så tæt forbundet til
slottet og hertughoffet. Det er med til at gøre Augustenborg unikt, at næsten det hele er skabt over godt 40
år mellem 1764 og 1807, så også byens private huse stilmæssigt lægger sig op ad det forbillede, slottet er.
Også som bysamfund var Augustenborg noget for sig selv. Den gamle hertugby var ikke større end en stor
landsby, men alligevel noget helt andet, idet den sin ringe størrelse til trods var udpræget urban, befolket
af hoffolk, handlende og håndværkere. Kulturelt skilte byen sig stærkt ud fra det opland, den var centrum
for, og det fornemmer man også.

I Danmark findes der kun ganske få andre eksempler på en sådan barok slotsby. Møgeltønder, Tranekær og
Fredensborg er nok de bedste. Møgeltønder hævder sig ikke mindst ved sin unikke slotsgade, men ellers
har ingen af disse byer et totalt udtryk som slotsby, der kan måle sig med Augustenborg. Slot, staldgård,
park og by udgør en lille fyrstelig verden, som ud over fyrsten omfattede al den service, der var nødvendig,
og enkelte forretningsfolk, som så en mening i at lægge sig tæt til dette sted. Avlsgården er lagt i behørig
afstand – modsat ved en normal dansk herregård – men dog ikke længere væk, end at den markerer sig
som et vigtigt tilbehør – eller fundament for det hele, afhængig af synsmåde – som på mange måder
dannede forbindelse og overgang til det omgivende bondeland.

Den centrale del af miljøet – slottet med de historiske økonombygninger og park – er i dag i god stand og
sikret en fremtid som hjemsted for Landbrugsstyrelsen. Selve slottet har lige gennemgået en nænsom
restaurering, der har gjort det egnet som kontorejendom, men også understøttet og genskabt værdier i
husets rumindretning.

Det er imidlertid af stor betydning, at også det lille bysamfund bevares. Der findes en bevarende lokalplan,
som omfatter den centrale del med især Storegade og Slotsallé. Inden for den er der 8 fredede bygninger
og yderligere 29 bygninger med høj bevaringsværdi (save 1-4). Der er altså tale om et overskueligt antal
bygninger, der omvendt samlet danner en enestående helhedsvirkning. Af disse er nogle i god stand, nogle
er i rimelig stand, men kunne trænge til et løft, og nogle er i dårlig stand.

Til de sidste hører desværre ét af de allervigtigste huse, Storegade 11, kendt som ”Hofrådens Hus”, idet det
har været bolig for to såkaldte hofråder – mænd i de allerøverste positioner under hertugen. Huset er et
fornemt rokokohus, om end med nogen ombygning i 1800-tallet. Det har været fredet siden ****. Ud over
sine egne bygningskvaliteter danner huset midtpunkt for en række fredede eller i øvrigt meget
bevaringsværdige bygninger.

I 2015 dannede Hertugbyens Bevaringsforening sammen med Sønderborg Kommune og Museum
Sønderjylland den selvejende institution Hofrådens Hus, som købte huset i 2016. Institutionens formål er at
få huset istandsat og samtidig give det en central plads i en løftet hertugby. Konkret tænkes huset dels
indrettet med nogle fælleslokaler og dels med ferielejligheder. Fælleslokalerne skal kunne bruges af byens
borgere til en række aktiviteter, men også rumme en historisk udstilling, der formidler byens enestående
historie, mens ferielejlighederne blandt andet skal sikre indtægter. Endelig beslutning om husets
anvendelse og de afledte aktiviteter forventes truffet i løbet af 2019 i tæt samarbejde med
augustenborgere, Sønderborg Kommune, Museum Sønderjylland og Slots- og Kulturstyrelsen.

At redde og udvikle Hofrådens Hus er et mål i sig selv, men også et vigtigt led i dels at redde et eneståede
kulturmiljø, dels at gøre det yderligere attraktivt både som bosætningssted og turistmål. Augustenborg
ligger kun 6-7 kilometer fra det centrale Sønderborg, og ud over kulturmiljøet er der store naturværdier og
god offentlig service. Der er derfor alle muligheder for at gøre også den historiske del til et attraktivt sted at
bo. Samtidig er der tale om et turistmål, som kan udvikles yderligere. Visionerne for Hofrådens hus skal
bidrage dobbelt hertil, idet det vil forskønne Storegade, skabe en seværdighed inde og give mulighed for at
overnatte midt i det historiske miljø.

Da huset var i kritisk tilstand ved overtagelsen, var det nødvendigt i løbet af 2018 at få taget udskiftet og
udbedret gavle og gesimser, og det er nu sket – og udelukkende med gamle tagsten. Det meste af arbejdet
er udført af professionelle håndværkere, men frivillige har ydet omkring 1.000 timer i forbindelse med
nedtagning og rengøring af tagsten, løbende oprydning og til fjernelse af affald mv. På trods af den store
frivillige indsats, kostede det nye tag ca. 2,1 million kr. i udgifter til materialer, konsulent og til håndværkerne.
Det videre restaureringsarbejde vil afhænge af den endelige plan for Hofrådens hus som vil blive besluttet i
løbet af 2019.

Indtil denne er på plads, vil arbejdet koncentrere sig om færdiggørelse af facader , reparationer af vinduer,
planering af haven. Dette vil blive gennemført i 2019 primært ved hjælp af frivillig arbejdskraft, således at
huset er beskyttet og fremstår pænt i bybilledet.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus